Regulamin Konkursu Wrocławski Krasnal

Regulamin Konkursu Wrocławski Krasnal

1

 1. Konkurs – akcja organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie w okresie od 29 kwietnia 2023 roku do 06 maja 2023, godz. 23:59:59.
 2. Organizator – OLG&S Jewellery S.C, ul. Prudnicka 2 lok.4,50-503 Wrocław. NIP: 899-283-11-09 REGON: 368546811
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu Produktu bądź Produktów (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu określający warunki uczestnictwa w Konkursie, czas trwania Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 5. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na platformie instagram- marki @Zeccoro.

2

W ramach konkursu Uczestnikom, którzy zostaną wybrani przez 2 osobowe jury konkursowe składające się z:

-przedstawiciela organizatora

-pracownika salonu stacjonarnego Zeccoro ul. Świdnicka 6A

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Ilość produktów możliwych do wygrania jest ograniczona i ich stan wynosi 3 szt. bransoletka złota koniczynka na sznurku
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić poniższe warunki:

- zrobić sobie zdjęcie z naszym krasnalem @Zeccus,

-wstawić zdjęcie z naszym krasnalem na swój publiczny profil w social media- instagram,

-oznaczyć nasz profil @Zeccoro na zdjęciu,

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 06.05.2023 roku na firmowym kanale marki Zeccoro na platformie Instagram.
 2. Zwycięzcy proszeni są o kontakt telefoniczny, mailowy, poprzez kanały social media z salonem stacjonarnym w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia wyłonienia laureatów w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.
 3. Bransolety będą dostępne do odbioru od poniedziałku 08.05.2023 bądź wysłane na adres podany przez wybranego Uczestnika w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

 

3

Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Zasad i je akceptuje.

1. Organizator

1.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest OLG&S Jewellery S.C  ul. Prudnicka 2 lok.4,50-503 Wrocław. NIP: 899-283-11-09 zwanym dalej „Organizator”.

1.2 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem do Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.3 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu: a) organizacji i prowadzenia Konkursu, b) komunikacji z Użytkownikami; c) dostarczenia Korzyści i świadczenia usług określonych w Regulaminie;

1.4 W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

2.1 Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę udziału w konkursie i oraz świadczenia przez Organizatora usług na jego rzecz.

 2.2 W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

3.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt. 6.1 powyżej, ich dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

3.1.1 podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Konkursu i świadczenia usług w ramach Konkursu;

3.1.2 Podmiotom wspierającym Organizatora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Organizatora (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Organizatora;

3.1.4 Organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

3.2 Okresy przetwarzania danych osobowych

3.2.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Konkursu.

3.2.2 Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Organizatora prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 6.1 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

3.3 Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

3.3.1 Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez Organizatora. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich zgody.

3.4 Prawa osoby, której dane dotyczą:

3.4.1 Organizator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.: 3.4.1.1 Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 3.4.1.2 Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3.4.1.3 Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

3.4.1.4 Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

3.4.1.5 Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 3.4.1.6 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

 3.4.2 Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 6.6.1. powyżej, poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kontakt@zeccoro.pl

3.5 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

3.5.1 W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.6 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

3.6.1 W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.7 Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

3.7.1 W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi, Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach Organizator gwarantuje, że podobny poziom ochrony danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń:

3.7.1.1 Przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

3.7.1.2 W przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać dane osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield, którego celem jest zagwarantowanie stopnia ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, jak w Unii Europejskiej;

3.7.1.3 Wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opieramy się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo danych.

 3.7.1.4 W ramach realizacji praw Organizator zapewnia również możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do państw trzecich.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych.

4.1 Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celu prowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium