Regulamin Promocji „Kolczyki gratis przy zakupie obrączek”

 

 

Regulamin Promocji „Kolczyki kulki za 1 zł przy zakupie obrączek”

 • 1
 1. Promocja – akcja promocyjna, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie w okresie od 18.05.2022 do wyczerpania zapasów.
 2. Organizator – OLG&S Jewellery S.C Grażyna Kleszczyńska Jerzy Kleszczyński, ul. Prudnicka 2 lok.4,50-503 Wrocław. NIP: 899-283-11-09 REGON: 368546811- Salon stacjonarny Zeccoro, ul. Świdnicka 6A, 50-067 Wrocław.
 3. Klient lub Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu Produktu bądź Produktów (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Promocją.
 5. Promocja prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w salonie stacjonarnym Zeccoro Wrocław przy ulicy Świdnickiej 6A, 50-067 Wrocław.
 • 2

W ramach Akcji promocyjnej Uczestnikom, którzy zdecydowali się uczestnictwo w akcji promocyjnej oraz spełnili wymagania podane w regulaminie oferowane są złote kolczyki kulki 5mm, w pr. 585, o wartości 240 zł w salonie Zeccoro, ul. Świdnicka 6A, 50-067 Wrocław.

 1. Kolczyki sprzedawane są za 1 zł podczas składania zamówienia na obrączki ślubne.
 2. Minimalna wartość zakupionych obrączek to 3000 zł, słownie trzy tysiące tysiące złotych.
 3. Promocja obowiązuje do zamówień:

- obrączki klasyczne w złocie pr. 333

-obrączki klasyczne w złocie pr. 585 i pr. 750,

- wszystkie modele dostępne w salonie stacjonarnym oraz https://www.zeccoro.pl/pl/c/Obraczki/141

4.Promocja nie obowiązuje do zamówień:

- obrączki stworzone indywidualnie od podstaw w konfiguratorze dostępnym pod adresem https://www.zeccoro.pl/pl/i/Konfigurator-obraczek/33#/configurator  

- obrączki objęte akcją inną akcją promocyjną,

- obrączki na które został udzielony rabat od standardowej ceny w wysokości większej niż 5% pierwotnej ceny zakupu,

 1. Skorzystanie z promocji przy realizacji zamówienia na obrączki ślubne jest możliwe przy złożeniu zamówienia na obrączki objęte promocją.
 2. Organizator zrealizuje zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do odebrania zamówienia w czasie nie dłuższym niż 90 dni od dnia informacji o możliwości odbioru towaru.
 4. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie.
 5. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 6. Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona i wynosi 50 par kolczyków kulek 4mm w złocie pr.585.
 7. Brak możliwości zwrotu towarów objętych promocją w salonie stacjonarnym Zeccoro Wrocław.
 8. Reklamacje związane z Akcją promocyjną należy zgłaszać do 7 dni od dnia jej zakończenia drogą mailową na adres kontakt@zeccoro.pl / Niedochowanie ww. terminu wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
 • 3
 1. Dane osobowe Uczestnik przystępując do Akcji promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Zasad i je akceptuje.

1.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest  OLG&S Jewellery S.C Grażyna Kleszczyńska Jerzy Kleszczyński, ul. Prudnicka 2 lok.4,50-503 Wrocław. NIP: 899-283-11-09 zwanym dalej „Organizator”.

1.2 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.3 Administratorem danych osobowych Uczestników OLG&S Jewellery S.C Aleksandra Kleszczyńska Jerzy Kleszczyński, ul. Prudnicka 2 lok.4,50-503 Wrocław. NIP: 899-283-11-09 „Organizator”.

1.4 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.5 Administratorem danych osobowych Uczestników OLG&S Jewellery S.C Grażyna Kleszczyńska Jerzy Kleszczyński, ul. Prudnicka 2 lok.4,50-503 Wrocław. NIP: 899-283-11-09  „Organizator”.

1.6 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.7 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu: a) organizacji i prowadzenia Promocji, b) komunikacji z Użytkownikami; c) dostarczenia Korzyści i świadczenia usług określonych w Regulaminie; d) obsługi reklamacji.

4.7 W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

2.1 Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia do Promocji oraz świadczenia przez Organizatora usług na jego rzecz.

 2.2 W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

3.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt. 6.1 powyżej, ich dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 3.1.1 podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji i świadczenia usług w ramach Promocji;

3.1.2 Podmiotom wspierającym Organizatora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Organizatora (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Organizatora;

3.1.4 Organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

3.2 Okresy przetwarzania danych osobowych

3.2.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Promocji.

3.2.2 Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Organizatora prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 6.1 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

3.3 Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

3.3.1 Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez Organizatora. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich zgody.

3.4 Prawa osoby, której dane dotyczą:

3.4.1 Organizator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.: 3.4.1.1 Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 3.4.1.2 Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3.4.1.3 Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

3.4.1.4 Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

3.4.1.5 Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 3.4.1.6 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

 3.4.2 Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 6.6.1. powyżej, poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kontakt@zeccoro.pl

3.5 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

3.5.1 W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.6 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

3.6.1 W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.7 Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

3.7.1 W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi, Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach Organizator gwarantuje, że podobny poziom ochrony danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń:

3.7.1.1 Przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

3.7.1.2 W przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać dane osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield, którego celem jest zagwarantowanie stopnia ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, jak w Unii Europejskiej;

3.7.1.3 Wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opieramy się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo danych.

 3.7.1.4 W ramach realizacji praw Organizator zapewnia również możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do państw trzecich.

 • 4 Cel przetwarzania danych osobowych.

4.1 Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

4.2 W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnicy wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Organizatorem lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.

4.3 Organizator może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Uczestników, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach strony www.zeccoro.pl Na podstawie stworzonych profili Organizator może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.

4.4 Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

 4.5 w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,

 4.6 w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Organizatora oraz grupy kapitałowej, do której należy Organizator.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium